top of page

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

Pri spracúvaní osobných údajov je prevádzkovateľom osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade vašich osobných údajov je prevádzkovateľom Natália Timková, adresa podnikania: Šoltésovej 5, 811 08 Bratislava, IČO: 45458359 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len "GDPR").

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. V tomto dokumente Vás Prevádzkovateľ podrobne informuje o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má totiž právo vedieť, ako Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia, ktorá vás môže priamo alebo nepriamo identifikovať.

 

Prevádzkovateľ poskytuje prekladateľské a tlmočnícke služby z anglického a ukrajinského jazyka vrátane úradných prekladov a tlmočenia.

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov, ktoré Poskytovateľ od dotknutých osôb získal, je uvedený v článku II. Poskytovateľ sa snaží osobné údaje spracúvať len v nevyhnutnom a potrebnom rozsahu na vopred určené účely po nevyhnutnú dobu.

 

Nakoľko Poskytovateľ aktívne využíva pri svojich aktivitách svoju webovú stránku, v článku III nájdete samostatné informácie o spracovaní osobných údajov na týchto platformách.

 

Aké práva má dotknutá osoba a čo od Prevádzkovateľa môže pri spracovaní osobných údajov žiadať, je uvedené v článku IV.

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 

Účel spracúvania OÚ      Právny základ na spracovanie      Kategórie dotknutých osôb       Kategória OÚ        Doba uchovávania OÚ     Kategória príjemcov OÚ
                                              článok 6 ods. 1 GDPR

Objednávka                      článok 6 ods. 1 písmeno                klienti so záujmom                   meno, priezvisko,          doba trvania

prekladateľskej                 b) GDPR spracúvanie os.               o poskytnutie                           adresa, e-mailová           zmluvného 

a/alebo tlmočníckej         údajov je nevyhnutné                     služieb                                      adresa, telefónny               vzťahu

služby                                 na plnenie zmluvy                                                                                   kontakt

Poskytovanie                     článok 6 ods. 1 písmeno              fyzické osoby uvedené v          akékoľvek osobné           podľa zákona 

tlmočníckych a                  c) GDPR; zákon č. 382/2004 Z.z.  v prekladanom dokumente      údaje obsiahnuté     uvedeného v právnom

prekladateľských               o znalcoch, tlmočníkoch a           alebo oznámené pri tlmoč-      v prekladanom                   základe

služieb                               prekladateľoch a o zmene a         níckom úkone                           dokumente, resp.

                                           doplnení niektorých zákonov                                                          vyslovené počas

                                                                                                                                                      tlmočenia

Vystavenie faktúry /          článok 6 ods. 1 písmeno c)                          Klienti                          meno, priezvisko,           podľa zákonov          spoločnosť poskytujúca

iného daňového               GDPR; zákon č. 431/2002 Z.z.                                                           adresa, IČO            uvedených v právnom     účtovnícke služby

dokladu                             o účtovníctve; zákon                                                                                                                         základe

                                           č. 222/2004 Z. z. o dani                                                      

                                           z pridanej hodnoty

 

Článok III

Cookies, analytické nástroje a sociálne siete

 

Cookies a analytické nástroje 

 

Ak dotknutá osoba navštívi webovú stránku www.timkova.sk, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Prevádzkovateľ spracúva cookies vždy so súhlasom dotknutej osoby.

 

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité pre personalizované prehliadanie webu. 

 

 

Google Analytics 

 

Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Táto služba poskytuje agregované anonymné štatistiky týkajúce sa návštevníkov mojej webovej stránky. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics použiť na zobrazenie relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami. 

 

 

Článok IV

Práva dotknutej osoby

 

Právo na odvolanie súhlasu:

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Prevádzkovateľ zaručuje, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

 

Právo na opravu:

V prípade, že má dotknutá osoba podozrenie na nesprávnosť svojich údajov, spracovávaných u Prevádzkovateľa, má právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Poskytovateľ sa snaží priebežne osobné údaje aktualizovať a neustále sa ich snaží udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré má k dispozícii.

 

Právo na obmedzenie spracovania:

Spracovanie údajov dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ obmedziť, ak: 

a/ dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú  Prevádzkovateľ potrebuje na overenie presnosti,

b/ je spracovanie osobných údajov neoprávnené a dotknutá osoba namiesto vymazania osobných údajov požaduje obmedzenie spracovania,

c/ osobné údaje už naďalej Prevádzkovateľ nepotrebuje, ale požaduje ich dotknutá osoba na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo

d/ dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo Prevádzkovateľ overuje oprávnenosť tejto požiadavky.

 

Právo na prístup:

Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracováva, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdáva, ako dlho ich bude uchovávať, kde ich získala – ak nie priamo od vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov boli osobné údaje sprístupnené, či o právach dotknutých osôb s nimi spojenými.

 

Potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zašle dotknutej osobe prednostne elektronicky.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe aj osobné údaje, ktoré o nej spracúvame, ak o to požiada.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. Uvedené sa týka najmä neadekvátnych a často opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré vyžadujú neprimerané administratívne úsilie. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

 

Právo na prenosnosť:

Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ odovzdá všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo, ak je to technicky možné, Prevádzkovateľ ich odovzdá inému prevádzkovateľovi označenému dotknutou osobou. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Prevádzkovateľ upozorňuje, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúva na základe zákona. 

 

Právo na výmaz:

Osobné údaje bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ vymaže, ak:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

b/ dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne oprávnené záujmy Prevádzkovateľa  prevažujúce nad záujmami dotknutej osoby;

c/ je spracovanie založené na súhlase, súhlas bol odvolaný, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

d/ boli osobné údaje spracovávané nezákonne;

e/ ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú;

f/ zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;
a pokiaľ spracúvanie nebolo potrebné ani pre splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na súhlase, ale na oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebude Prevádzkovateľ ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebude môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu, musí určiť, či chce osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

 

Právo podať sťažnosť:

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žije, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Prevádzkovateľ sa pokúsi vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti spolu s dôvodom predĺženia lehoty.

 

Nemožná identifikácia:

Prevádzkovateľ predpokladá, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky  osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré dotknutá osoba uviedla vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď Prevádzkovateľ nedokáže dotknutú osobu identifikovať ako dotknutú osobu, nie je schopný vyhovieť žiadosti, pokiaľ dotknutá osoba neposkytne ďalšie informácie umožňujúce jej identifikáciu. O dôvodoch nemožnosti vybaviť žiadosť  bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať.

 

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv:

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu práv ako dotknutej osoby kontaktujte Prevádzkovateľa na tejto mailovej adrese: timkova@gmail.com.

 

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto podmienky. Z tohto dôvodu odporúča dotknutým osobám priebežne ich sledovať. Aktualizáciu znenia je vidieť podľa dátumu poslednej aktualizácie.

Posledná aktualizácia: 5.6. 2023

bottom of page